Algemene voorwaarden

1 Totstandkoming overeenkomst 

Een overeenkomst komt tot stand wanneer u een order heeft geplaatst en betaald in de webshop van Rambler Company of doordat u een order heeft geplaatst per e-mail, telefoon of fax aan Rambler Company. 

Door te bestellen geeft u aan met de leveringsvoorwaarden akkoord te gaan. De orderbevestiging wordt geacht door u te zijn ontvangen een dag na verzending hiervan door Rambler Company. Fouten en vergissingen komen geheel voor uw risico en rekening. Een order kan, binnen 24 uur nadat u deze heeft geplaatst, door u kosteloos per e-mail worden geannuleerd. Het reeds betaalde bedrag wordt dan direct aan u teruggestort. Rambler Company is gerechtigd om een order te weigeren of om aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

2 Toepassing voorwaarden 

Op alle overeenkomsten die zijn gesloten bedoeld als hierboven in artikel 1 zijn deze voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van andere algemene voorwaarden. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk, per e-mail tussen Rambler Company en u overeengekomen te worden. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven naast de overeengekomen afwijkende bepalingen onverkort van kracht. Rambler Company behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en de inhoud van haar website te allen tijde te wijzigen. 

3 Aanbod 

De in de webshop aangeboden producten worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en beschreven. Rambler Company is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook. Alle artikelen op afgebeelde foto’s zijn voorbeelden en kunnen in kleur of model afwijken. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Alle aanbiedingen gedaan in de website zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het product. 

4 Prijzen 

Alle prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten. Alle vermelde prijzen zijn in euro ́s en inclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, maar exclusief bijkomende kosten, zoals verzendkosten. 

5 Kosten 

Alle kosten van juridische bijstand die Rambler Company maakt om haar rechten uit hoofde van de overeenkomst of daaruit voortkomende overeenkomsten geldend te maken, zijn voor uw rekening. 

6 Aansprakelijkheid 

De aansprakelijkheid van Rambler Company jegens u en derden voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot de prijs, behoudens opzet of grove schuld van Rambler Company. 

7 Bevoegde rechter en Nederlands recht 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is van toepassing uitgesloten. Geschillen tussen partijen voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag 

8 Winkelen en bestellen 

In onze webshop www.rambler.company vindt u alle producten met prijzen, informatie over de levertijd en de bezorgkosten. Orders zullen worden bezorgd op een door u opgegeven adres.
Van elke order ontvangt u van ons een bevestiging op het door u opgegeven e-mail adres. Bij het plaatsen van een order ontvangt u een factuur per e-mail. 

9 Betaalmogelijkheden 

Bestelde artikelen worden alleen geleverd na betaling. Indien goederen door Rambler Company aan koper op rekening worden geleverd dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum, op een door Rambler Company aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 

Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan
is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Rambler Company op de koper onmiddellijk opeisbaar. 

10 Verzending na bestellen 

Uw order zal na ontvangst van uw betaling binnen 7 dagen worden verzonden, voor zover voorradig. Indien een besteld artikel niet direct uit voorraad leverbaar is, informeren wij u over de te verwachten levertermijn. 

Alle artikelen die op voorraad zijn worden per pakketdienst naar u verstuurd. De artikelen die niet op voorraad zijn en besteld moeten worden, kunnen niet direct worden verzonden. Het kan dus gebeuren dat u de artikelen uit één order niet tegelijkertijd ontvangt. Wij berekenen u in dit geval slechts één keer de verzendkosten. 

De pakketdienst biedt uw order bij u thuis aan (niet bij buren). Indien u niet thuis bent zal de pakketdienst een kaartje achterlaten en moet u binnen 5 werkdagen contact opnemen met de pakketdienst voor een tweede bezorging op uw adres. U kunt het pakket ook zelf afhalen. Meestal zal dit een adres bij u in de buurt zijn. 

Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van Rambler Company Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de orders ons magazijn verlaten. 

Orders welke naar ons retour komen doordat deze aan de deur zijn geweigerd of niet zijn afgehaald op het opgegeven adres worden pas nogmaals verzonden nadat u de extra bezorgkosten heeft voldaan. Van de extra bezorgkosten zullen wij u in dat geval vooraf opgave doen. 

Als plaats van levering geldt het adres dat het laatst per e-mail bij Rambler Company is opgegeven. 

11 Verzendkosten 

Voor de bezorging maken wij gebruik van pakketdiensten.
De bezorgkosten zijn afhankelijk van het aantal colli (dozen), gewicht per colli en het land van aflevering.
De bezorgkosten worden automatisch weergegeven bij het winkelen en in de factuur. 

12 Levertijd 

Geaccepteerde orders worden, als de artikelen op voorraad zijn, binnen 7 dagen na ontvangst van uw betaling verstuurd. 

Indien een besteld artikel niet direct uit voorraad leverbaar is, informeren wij u binnen 7 werkdagen over de te verwachten levertermijn. 

De uiterste levertermijn is 30 dagen na ontvangst van de order. Bij overschrijding van deze termijn zal Rambler Company u hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen en u de mogelijkheid bieden de overeenkomst te ontbinden, dan wel de order kosteloos te annuleren. Eventueel al overgemaakte betalingen worden dan binnen 30 dagen op uw rekening terug gestort. 

De opgegeven levertijden kunnen niet als fatale termijn worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

Rambler Company is niet aansprakelijk voor geleden schade door overschrijding van de levertermijn. Mocht sprake zijn van schadeplichtigheid dan is deze te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. 

Orders worden verwerkt in volgorde van de binnenkomst van betalingen. Producten worden niet gereserveerd, tenzij anders overeengekomen. 

13 Herroeping / Bedenktijd 

Vanaf het moment dat u uw order thuisbezorgd krijgt, heeft u het 14 dagen op zicht (bedenktijd). Binnen deze termijn mag u het artikel bekijken. Na het verstrijken van de bedenktijd wordt de koopovereenkomst een feit. 

De bedenktijd gaat in op de dag ná ontvangst van de order, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

Na ontvangst van de order heeft u het recht om binnen 14 werkdagen de overeenkomst met Rambler Company te ontbinden zonder opgaaf van reden, en kunt u de order binnen de bedenktijd retourneren. 

Beschadigde en gebruikte artikelen kunnen niet worden geretourneerd. 

Wanneer u gebruik wil maken van de bedenktijd dan dient u dat binnen 7 dagen na aflevering per e- mail aan Rambler Company kenbaar te maken. 

Voor producten die speciaal op maat gemaakt zijn of speciaal naar uw wens vervaardigd zijn, geldt de bedenktijd niet. 

Deze retourzending komt volledig voor uw rekening en risico. 

Het betaalde bedrag zal, na retourontvangst van de order, zo spoedig mogelijk aan u worden terugbetaald, doch uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen, onder aftrek van de verzendkosten welke door Rambler Company gemaakt zijn en onder aftrek van de kosten van de betaalkosten van bestellingen via onze website. 

14 Ruilen 

Indien u om wat voor reden dan ook niet tevreden bent met de ontvangen producten bestaat de mogelijkheid, binnen 14 dagen na de levering, om de producten te ruilen tegen een ander product. 

Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken dient u dit schriftelijk binnen voornoemde termijn van 14 dagen aan Rambler Company kenbaar te maken. 

Beschadigde en gebruikte artikelen kunnen niet worden geruild. 

Na retourontvangst van de producten door Rambler Company ontvangt u een ontvangstbevestiging en zal Rambler Company bv binnen 30 dagen de nieuwe producten aan u versturen. Indien sprake is van een meer-/minderprijs zal Rambler Company hierover in overleg treden met u en schriftelijk nieuwe afspraken maken. 

Alle (retour)zendingen in het kader van ruil komen volledig voor uw rekening en risico. 

Voor producten die speciaal op maat gemaakt zijn of speciaal naar de wens van koper vervaardigd, bestaat niet de mogelijkheid tot ruilen. 

15 Garantie 

Rambler Company geeft garantie op eventuele materiaal- en constructiefouten van de producten. De garantiebepalingen bestaan uit het kosteloos repareren of vervangen van originele onderdelen. Om aanspraak te maken op de garantiebepalingen, gelden de volgende voorwaarden: 

 • U dient in het bezit te zijn van een origineel aankoopbewijs.
 • De garantie is niet overdraagbaar, alleen de eerste eigenaar heeft recht op garantie.
 • De producten moeten binnen de garantieperiode ter reparatie worden aangeboden aan Rambler Company.
 • Rambler Company geeft op de producten, gerekend vanaf de datum van aankoop 3 jaar garantie op het frame en 1 jaar garantie op de overige delen voor zover deze niet aan normale slijtage onderhevig zijn. 

Garantie wordt niet verleend indien: 

 • De garantie is niet overdraagbaar, alleen de eerste eigenaar heeft recht op garantie.
 • De producten onjuist zijn gemonteerd.
 • Aanpassingen aan onderdelen hebben plaatsgevonden.
 • Er sprake is van ongevallen. 
 • De producten oneigenlijk of onzorgvuldig zijn gebruikt.
 • Er geen onderhoud heeft plaats gevonden zoals beschreven in de handleiding die bij artikelen is verstrekt of wel te raadplegen is via onze website.
 • Er sprake is geweest van verhuur, speel- en competitiesituaties of commercieel gebruik (niet van toepassing bij normaal gebruik door kinderdagverblijven).
 • Bij blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen. 

Een garantieaanspraak moet door u per e-mail, vóór retourzending van producten, aan Rambler Company gemeld worden. 

Indien de ingediende garantieaanspraak door Rambler Company wordt erkend, komen de kosten van de retourzending naar u, het vervangen en/of herstellen van het product, en het zenden van het (vervangende) product voor rekening van Rambler Company 

Indien geen sprake is van garantie dan is Rambler Company niet gehouden het gebrek aan het product te herstellen dan wel enigerlei kosten te dragen. Rambler Company zal het product dan ook in ongewijzigde toestand voor rekening en risico van u retourneren aan u, tenzij anderszins per e-mail is overeengekomen. 

16 Klachten 

Klachten over gebreken van gekochte producten en/of andere klachten dient u zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 2 maanden na constatering daarvan, in te dienen. 

Na ontvangst van een klacht per e-mail zal Rambler Company binnen 5 werkdagen contact met u opnemen om te melden hoe het vervolgtraject van de klachtafhandeling er uit zal gaan zien. Rambler Company streeft er naar om iedere klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 werkdagen af te handelen. 

De koper dient in een voorkomend geval Rambler Company onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen. 

17 Reparatie / onderhoud 

In de handleiding van Rambler Company treft u een onderhoudsschema aan voor een lange levensduur van de Rambler wagen. Dit onderhoud kunt u zelf ter hand nemen ofwel laten verzorgen door een fietsenmaker. 

Rambler Company is niet verantwoordelijk voor het onderhoud of reparaties die niet vallen onder de garantie. 

18 Disclaimer 

Rambler Company heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan het samenstellen van de website www.rambler.company. Desondanks kan Rambler Company de juistheid en de volledigheid met betrekking tot de aard en inhoud van de informatie niet garanderen. Rambler Company kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten en voor de gevolgen van het gebruik hiervan. Rambler Company behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen. Voor de websites van derden waarheen deze website verwijst, geldt dat Rambler Company niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud, noch voor schade voortvloeiend uit het gebruik daarvan. 

19 Copyright 

Op alle gegevens van deze site rusten intellectuele eigendomsrechten die het eigendom zijn van Rambler Company. Deze site is bestemd voor gebruik door onze klanten. Het is niet toegestaan om teksten en afbeeldingen en andere auteursrechtelijke zaken geheel of gedeeltelijk over te nemen zonder voorafgaande toestemming van Rambler Company.

20 Privacy 

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor een zorgvuldige afhandeling van uw aankopen. En om u te informeren over nieuwe artikelen of andere wetenswaardigheden rondom de Rambler producten. Wij stellen uw persoonsgegevens nimmer ter beschikking aan derden. 

De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn de gegevens die u zelf in de website invult wanneer u een order plaatst, het contactformulier gebruikt of een klant ervaring schrijft. 


Bedrijfsgegevens 

Rambler, Rambler Company, Rambler walking wagon, Walking wagon, Rambler Explorer, Rambler Daytrack, Explorer zijn handelsnamen van Rambler Restart B.V. 

Rambler Restart B.V. 

T +31(0)85 4015738
F +31(0)84 8356566
E contact@rambler.company

Bank: ABN AMRO
IBAN: NL34ABNA0814305539

SWIFT/BIC-code: ABNANL2A

Kamer van Koophandel: 63452146 

BTW-nr.: NL8552.41.986B01 


Algemene voorwaarden | Rambler Restart B.V. |  maart 2017