Garantie

Rambler Company geeft garantie op eventuele materiaal- en constructiefouten van de producten. De garantiebepalingen bestaan uit het kosteloos repareren of vervangen van originele onderdelen. Om aanspraak te maken op de garantiebepalingen, gelden de volgende voorwaarden: 

 • U dient in het bezit te zijn van een origineel aankoopbewijs.
 • De garantie is niet overdraagbaar, alleen de eerste eigenaar heeft recht op garantie.
 • De producten moeten binnen de garantieperiode ter reparatie worden aangeboden aan Rambler Company.
 • Rambler Company geeft op de producten, gerekend vanaf de datum van aankoop 3 jaar garantie op het frame en 1 jaar garantie op de overige delen voor zover deze niet aan normale slijtage onderhevig zijn. 

Garantie wordt niet verleend indien: 

 • De garantie is niet overdraagbaar, alleen de eerste eigenaar heeft recht op garantie.
 • De producten onjuist zijn gemonteerd.
 • Aanpassingen aan onderdelen hebben plaatsgevonden.
 • Er sprake is van ongevallen. 
 • De producten oneigenlijk of onzorgvuldig zijn gebruikt.
 • Er geen onderhoud heeft plaats gevonden zoals beschreven in de handleiding die bij artikelen is verstrekt of wel te raadplegen is via onze website.
 • Er sprake is geweest van verhuur, speel- en competitiesituaties of commercieel gebruik (niet van toepassing bij normaal gebruik door kinderdagverblijven).
 • Bij blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen. 

Een garantieaanspraak moet door u per e-mail, vóór retourzending van producten, aan Rambler Company gemeld worden. 

Indien de ingediende garantieaanspraak door Rambler Company wordt erkend, komen de kosten van de retourzending naar u, het vervangen en/of herstellen van het product, en het zenden van het (vervangende) product voor rekening van Rambler Company 

Indien geen sprake is van garantie dan is Rambler Company niet gehouden het gebrek aan het product te herstellen dan wel enigerlei kosten te dragen. Rambler Company zal het product dan ook in ongewijzigde toestand voor rekening en risico van u retourneren aan u, tenzij anderszins per e-mail is overeengekomen.